Modele wprowadzania zmian w organizacji

Postato il 24 Feb 2019 in Senza categoria

Gdy w organizacji są wprowadzane większe zmiany, kierownictwo zazwyczaj zatrudnia konsultantów z zewnątrz. Przyjmowani są, aby służyli radą i pomocą, w tym obiektywnym Zdaniem, niedostępnym dla osób z wewnątrz organizacji. Z drugiej strony konsultantom zewnętrznym i Znajomości historii, Kultury, procedur operacyjnych i personelu organizacji. Zmiany organiczne-Takie, w których proces przystosowawczy organizacji do otoczenia jest rezultatem dostrzeganych przez jej Członków potrzeb usprawnień, motywacji do ich przeprowadzenia oraz podejmowania działań w tym zakresie Choć często dużym wysiłkiem dla organizacji Jest introduction zmiany, doświadczenie uczy, że jeszcze większym wyzwaniem może być i efektu zmiany. Agenci zmiany są odpowiedzialni za kierowanie procesem zmian. Agentami mogą być kierownicy, Obecni pracownicy organizacji (w tym Nowo przyjęci), un także konsultanci z zewnątrz. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa, efektywny proces komunikacji, rozliczalność i motywowanie oraz Stała Analiza la realizacji połączona z elastycznością Reagowania b, ą elementami wspierającymi przeprowadzenie kilkanaście etapów zmiany (pokonywanie Oporów pojawiających się w organizacji na kilkanaście etapach zmiany), co powinno powodować ton est proche większe Zaangażowanie organizacji w zmianę. Wracając przykładu wprowadzenia programu obserwacji bezpieczeństwa zachowań, będzie à ETAP po wdrożeniu, Kiedy programme dobrze funkcjonuje, un Organizacja efektywnie Go Wykorzystuje do poprawy bezpieczeństwa. Tu po raz Kolejny ogromne znaczenie będzie Miało Zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie programu.

Najwyższe kierownictwo utrzyma Zaangażowanie organizacji w programme, Jeżeli regularnie będzie wykorzystywało Dane z programu do celów zarządczych, zamieniając je na konkretne działania, przynoszące wymierne (widzialne/odczuwalne dla organizacji) Efekty, oraz rozliczało Organizację z obowiązków wynikających z funkcjonowania programu, nie zapominając o motywowaniu. NP. kierownictwo analizuje wywiązywanie się obserwatorów z przeprowadzania zaplanowanych obserwacji, regularnie analizuje po à la mode okre kategoriach obserwacji oraz podejmuje określone działania na ich podstawie. Z kolei od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie programu, będzie zależało na Ile efektywnie Bà ą planowały działania w ramach funkcjonowania programu, analizowały działania te, podejmowały, Bądź rekomendowały Podjęcie stosownych działań korygujących, Jeśli Zajdzie Taka potrzeba oraz dbały o qualité danych i raportów, przekazywanych kierownictwu najwyższemu. Nasuwa się tu porównanie między organizacjami zbudowanymi OD początku w oparciu o Wysokie standardy zarządzania i indywidualnego zaangażowania pracowników oraz organizacjami, które musiały pokonać długą droge Rozwoju, wywodząc się jeszcze z przygniatającej Gospodarki socjalistycznej, często z aktywnie reprezentowaną Strona społeczną – najprawdopodobniej Introduction jakiejkolwiek zmiany w pierwsjay z tych dwóch organizacji będzie wymagało mniejszego wysiłku organizacyjnego, niż w drugim przypadku.